Kontaktné informácie advokát Žilina – JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni

JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni, advokátska kancelária
Adresa: Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina

Mobil: 0911 408 480
E-mail: advokatza@advokatza.sk

IČO: 53 356 811
DIČ: 10 760 348 06

zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 8091

Bankové spojenie: SK90 0900 0000 0051 7456 5039

Pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie je JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni, advokátka poistená v KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefanovičova 4, Bratislava 816 23, IČO: 00 585 441 a to s výškou poistného krytia 100.000,- €.Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva Európskej únie a na škodové udalosti vzniknuté na území Slovenskej republiky a na území členského štátu Európskej únie.