Zdravotnícke a farmaceutické právo

A:Práva pacienta:

Pacient by mal byť subjektom, ktorému sa venuje zvýšená pozornosť nielen zo zdravotníckeho pohľadu ale aj z toho ľudsko-právneho.

Pacient sa zveruje zdravotníckemu personálu v dobrej viere, že zlepší jeho zdravie, zistí čo je dôvodom poruchy zdravia a v neposlednom rade, že ho vylieči.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dochádza k zásahom do osobnostných práv pacienta. Základné práva pacienta sú zakotvené ako na  vnútroštátnej tak aj na medzinárodnej úrovni (Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, a pod.). Medzi základné patrí napríklad , právo na život, právo na zachovanie mlčanlivosti, právo na informácie, právo na humánny, etický a dôstojný prístup a právo na zmiernenie utrpenia a pod.

Nezriedka sa stane, že postup zdravotníckeho pracovníka sa síce javí v súlade so zákonom, ale vo svojej podstate ním došlo k zásadnému porušeniu práv pacienta. Je dôležité hodnotiť postup poskytovania zdravotnej starostlivosti komplexne. Preto je potrebné mať široký prehľad o právnych predpisoch zdravotníckeho práva a zároveň vedieť tieto poznatky uplatniť v praxi v prospech pacienta.

JUDr. Liliana Smiešková Kazerooni ponúka pacientom konzultácie pri presadzovaní ich práv v rámci prijímania zdravotnej starostlivosti a vďaka širokej sieti odborných konzultantov z oblasti medicíny dokáže pokryť prípady s akoukoľvek medicínskou problematikou.

B: Služby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti:

  • procesné zastupovanie pred súdmi, pred orgánmi štátnej správy, najmä Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
  • zodpovednosťou v zdravotníctve (práva a povinnosti zdravotníckych zariadení a ich pracovníkov, dôsledky porušenia povinnosti v zdravotníckeho zariadenia)
  • Získavanie licencií na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení (privátne ambulancie, samostatní lekári, medicínske centrá
  • zakladanie ambulancií
  • poskytovanie komplexných právnych služieb pre prevádzkovateľov zdravotníckych zariadení
  • analýza, príprava, vyhotovenie a revízia písomných podkladov k riadiacej a rozhodovacej činnosti zdravotníckych zariadení, vnútorných organizačných predpisov
  • príprava pracovných zmlúv medzi zdravotníckymi zariadeniami a ich zamestnancami