Pracovné právo

  • zastupovanie v konaní pred súdmi v súvislosti s pracovnoprávnymi spormi
  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva zamestnávateľom ako aj zamestnancom
  • právne poradenstvo súvisiace s možnosťami skončenia pracovného pomeru,
  • zastupovanie v konaniach pred inšpektorátmi práce
  • vypracovanie jednostranných a dvojstranných právnych úkonov týkajúcich sa vzniku a zániku pracovného pomeru – pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, skončenie pracovného pomeru výpoveďou a dohodou, okamžité skončenie pracovného pomeru atď.
  • právne služby pri získavaní potrebných víz a povolení na pobyt pre zamestnancov – cudzincov
  • vypracovanie a revízia pracovných poriadkov a iných interných smerníc zamestnávateľov.