Rodinné právo

  • podanie návrhu na rozvod a príslušných podaní, zastupovanie pred súdom v konaní o rozvod manželstva
  • úpravu práv a povinností k maloletým deťom na čas do rozvodu a na čas po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov či striedavej osobnej starostlivosti rodičov k maloletým deťom
  • úprava styku rodičov či ostatných príbuzných s maloletými deťmi
  • úprava výživného maloletých detí aj plnoletých, výživné pre manžela, príspevok na výživu rozvedeného manžela
  • určenie a popretie rodičovstva (materstva aj otcovstva)